Profil firmy

Firma byla založena v období po transformaci lesního hospodářství, kdy začala hrát rozhodující roli schopnost lesních subjektů obstát v novém ekonomickém prostředí. To bylo vždy výrazně ovlivněno úspěšnou obchodní realizací produktů lesní výroby, tedy zejména kvalitním obchodem se dřevem. Byli jsme přesvědčeni, že právě v obchodu se dřevem jsme schopni nabídnout špičkové služby. Postupně se rozvinula spolupráce s celou řadou významných těžebních firem. Námi nabízený rozsah služeb pokrýval celou oblast lesní produkce a rychle stoupal objem realizovaných obchodů.

Naše firma od počátku nabízela tehdy velmi lukrativní službu ve standardním vztahu, a to placení za odebrané dřevo přesně v termínu splatnosti. Tato úspěšná obchodní politika zapůsobila v krátké době tzv. „efektem sněhové koule“, kdy jsme již nebyli schopni uspokojit všechny zájemce. Ukázalo se, že právě tento typ obchodní služby v příslušném rozsahu na trhu chyběl.

Blízká budoucnost prokázala, že i náš organizační model byl správný, neboť následně v krátkém časovém úseku vzniklo hned několik obchodních firem, které převzaly principy obchodní politiky a organizační systém podle Hradecké lesní a dřevařské společnosti a. s.

Firma využila první roky ke sbírání zkušeností, orientaci na trhu, monitorování obchodních vztahů a prognózování dalšího vývoje trhu se dřevem. Poměrně rychle se zorientovala v logistice pohybu dřeva od producentů ke zpracovatelům. Stala se jedničkou na trhu obchodu se dřevem v České republice. Byla proto oslovena správcem největšího lesního majetku v ČR – Lesy České republiky, s. p., který následně v roce 1998 majetkově do naší firmy vstoupil. Rozběhlo se úspěšné víceleté období spolupráce, kdy Hradecká lesní a dřevařská společnost zvládla opakovaně umístit na trh více jak dva miliony kubíků dřeva ročně. Firma doplnila obchodní služby další škálou služeb, z nichž bylo pro našeho nejvýznamnějšího partnera rozhodující zejména zajištění pohledávek. Úspěšná spolupráce každoročně přinesla Lesům České republiky, s. p. měřitelný mnohamilionový efekt. Vzájemný obchodní vztah však vroce 2010 z rozhodnutí Lesů České republiky, s. p. skončil. To pro naši společnost znamenalo obrovskou změnu v nastavení obchodní činnosti a zejména problémy ekonomické a organizační, neboť celkový roční obrat z roku na rok poklesl na 17% původního objemu. Společnost se s touto tvrdou změnou vyrovnávala v průběhu let 2011 a 2012, tedy v období, jež bylo navíc kritické pro celé lesnickodřevařské odvětví v ČR a současně obdobím celosvětové recese. Naše společnost však tímto kritickým obdobím prošla relativně úspěšně, restrukturalizovala se a dokonce dosáhla zlepšení hodnot své vlastní "finanční kondice". V rámci organizačních změn však došlo ke zrušení několika oddělení a propuštění velkého množství zaměstnanců. 

Naše služby v současnosti využívají všechny typy vlastníků lesa ve všech regionech České republiky: správci státního majetku, obce a města, společnosti i fyzické osoby. 

Hradecká lesní a dřevařská společnost bude i nadále usilovat o zvyšování kvality a rozsahu své činnosti. Rychlost, pružnost a kreativita jsou principy, kterými se řídíme. Máme jasný cíl, strategii i zvolený nejvhodnější postup. Firemní vize umíme prosadit doma i na zahraničním trhu.

Organizační struktura a řízení společnosti

Statutárním orgánem HLDS je představenstvo společnosti, které je sedmičlenné. Kontrolním orgánem je dozorčí rada, která je  šestičlenná.

Výkonným orgánem společnosti je vrcholové vedení tvořené generálním ředitelem a vedoucími útvarů společnosti. HLDS je organizačně rozdělena na útvar obchodní a ekonomický, prodejny oděvů a správu majetku. Oba hlavní útvary působí v sídle společnosti na Malém náměstí v Hradci Králové, v budově na ulici Šmilovského jsou skladové prostory a kancelář velkoobchodu s oděvy.  HLDS má rovněž ucelenou síť samostatných terénních pracovníků, kteří svou působností pokrývají celé území České republiky.

Působnost společnosti

Společnost se v rámci své strategie zaměřuje především na posilování pozice na domácím trhu. Do zahraničí HLDS orientuje především dodávky sortimentů, pro které v tuzemsku pro nedostatečné technicko-technologické vybavení dřevozpracujících podniků není konkurenceschopný odbyt za rentabilní ceny. V zahraničí působí zejména na Slovensku, v Rakousku a Německu.

Domácí trh v období restrukturalizace dřevozpracujícího průmyslu byl, a do značné míry dosud je, poznamenán nadbytkem roztříštěných kapacit a nízkou produktivitou práce, zejména v sektoru výroby řeziva. Obchodní vztahy pak mimořádně komplikuje nízká ekonomická bonita části odběratelů z oblasti dřevozpracujícího průmyslu, nezřídka postižených druhotnou platební neschopností. HLDS přesto díky úsilí věnovanému kvalitě a komplexnosti poskytovaných služeb a díky racionálnímu hospodaření s finančními zdroji posiluje důvěru u svých obchodních partnerů. Dobré postavení podnik získal i v bankovním sektoru. HLDS se po celou dobu svého působení může pochlubit spolehlivostí a důsledným plněním svých finančních závazků vůči smluvním partnerům.

HLDS v rámci své obchodní politiky dbá na to, aby zákazníci nebyli zatěžováni jejím nepřiměřeným ziskem, a nabízí obchodování za minimální marži. Samozřejmostí je dodržování dohodnuté splatnosti. Jako výhodu obchodování s HLDS nabízíme zálohové platby před dodáním zboží nebo významné zkrácení splatnosti oproti obvyklým zvyklostem na trhu se dřívím. V hodnocení ratingových agentur získává HLDS pravidelně nejvyšší ratingová ohodnocení díky své finanční stabilitě a schopnosti dostát svým závazkům.

Kvalita – naše priorita

Spokojenost zákazníka je naším hlavním cílem. Zákazník se může vždy spolehnout, že dodržíme svoje závazky.

V oblasti kvality a transparentnosti je strategickým cílem společnosti dosáhnout postavení konkurenceschopného a prosperujícího podniku na trhu se dřevem a stabilizovat firmu v prostředí volného pohybu zboží a financí v EU.

V této souvislosti společnost věnuje mimořádnou pozornost transparentnosti a standardizaci všech procesů, které probíhají ve firmě i ve vztahu k obchodním partnerům.

Na každý problém máme řešení

V současné době se na českém trhu ještě projevují některé anomálie, které se však snažíme operativně minimalizovat (mezisklady, finančními nástroji pro udržení nepřetržitého finančního toku).

Vzhledem k charakteru zboží řešíme každoroční sezónní přebytky sortimentů a hledáme pro ně neustále nové využití (alternativní zpracování, energetické zhodnocování dříví a zbytků z dřevařských výrob).

Samozřejmostí jsou pro nás moderní technologie a postupy - elektronický obchod, obchod prostřednictvím komoditní burzy, podpora vystavování elektronických dokladů pro zákazníky, systém B2B.

Kdo řídí naši společnost

Nejvyšší devizou HLDS jsou její zaměstnanci. Společnost klade velký důraz na výběr kvalitních pracovníků, podporu jejich odborného růstu, posilování sounáležitosti s firmou i zajištění jejich sociálních potřeb.

Kvalitu managementu označují renomované ústavy a ratingové agentury hodnotící postavení HLDS jako jednu z nejsilnějších stránek firmy.

Ing. František Dejnožka, generální ředitel.

Vzdělání: Lesnická fakulta VŠZ Brno (1979).

Chronologický průběh praxe: provozně-technické funkce (Východočeské státní lesy - VčSL), vedoucí oddělení odbytu (ředitelství VčSL v Hradci Králové), vedoucí obchodního útvaru (Lesní společnost Hradec Králové, a. s.), generální ředitel. V HLDS od 1994.

Záliby a koníčky: sport (fotbal, hokej, tenis), kynologie, deskové hry, valtická vína, humor.

 

Ing. Václav Mottl, vedoucí účtárny.

Vzdělání: VŠE Praha (1998), kurz Institutu oceňování majetku VŠE v Praze, daňové kurzy, makléřské zkoušky - komoditní burza.

Chronologický průběh praxe: účetní, vedoucí účtárny. V HLDS od 1998.

Záliby a koníčky: sport (fotbal, in-line skating, cyklistika).

Společnost byla v roce 1994 založena bývalými pracovníky Lesní společnosti Hradec Králové, a. s.

Komu patříme

Vznikla jako stoprocentně privátní společnost bez jakékoli vazby na privatizovaný majetek státu. Během prvního roku fungování HLDS se jediným akcionářem stal Ing. František Dejnožka. V průběhu své existence projednávala HLDS několik nabídek na vstup strategického investora, jak z oblasti odběratelské, tak dodavatelské. Většina z těchto projektů však nesplňovala základní předpoklad a krédo firmy - otevřenost a poskytování služeb pro celé spektrum obchodních partnerů. Důležitou událostí pro budoucnost podniku se stal vstup největšího tuzemského producenta dřeva Lesů České republiky, s. p. (dále LČR) jako strategického partnera v roce 1998.

Lesy České republiky, s. p. (www.lesycr.cz)

jsou státním podnikem spravujícím rozhodující část lesních majetků v České republice. Jde o lesní pozemky o celkové rozloze cca 1,4 mil. hektarů, což odpovídá přibližně polovině výměry všech lesních pozemků v ČR. Roční těžba v lesích spravovaných LČR dosahuje výše cca 7 mil. m3 dřeva. LČR vznikly v roce 1992 jako jeden z klíčových subjektů transformace lesního hospodářství a privatizace podnikatelských aktivit v tomto odvětví. Většina lesnických činností je prováděna na zakázku prostřednictvím soukromých podnikatelských firem. V roce 1998 LČR rozšířily svou obchodní politiku v oblasti obchodu se dřevem a získaly 49% podíl v HLDS, v té době největší soukromé společnosti zabývající se obchodem se dřevem v ČR. Tento podíl byl v roce 2003 navýšen na 50 %.

Ing. František Dejnožka

pochází z rodiny s bohatou lesnickou tradicí a les ho provází celým životem. Po absolvování lesnické fakulty VŠ v Brně a základní vojenské služby nastoupil do Východočeských státních lesů, kde pracoval v různých provozních funkcích - od technika polesí, manipulanta, přes odbytáře v Lesním závodě Vysoké Chvojno, pracovníka odbytu na ředitelství, technika na pile v Horním Maršově až po vedoucího útvaru odbytu podnikového ředitelství v Hradci Králové. Po transformaci lesního hospodářství v roce 1992 se stal vedoucím útvaru odbytu Lesní společnosti Hradec Králové, a. s. V roce 1994 založil Hradeckou lesní a dřevařskou společnost, a. s. a stal se jejím ředitelem. Je velkým milovníkem a znalcem českého humoru. Největším životním koníčkem je jeho rodina. V hájence, ve které vyrostl, žije dodnes.

Spolupráce LČR a HLDS byla výhodná pro oba partnery. HLDS kapitálovým vstupem LČR a uzavřením smluvní spolupráce posílila a stabilizovala svoji pozici na trhu. LČR zase získaly poměrně levné a ekonomicky liberální řešení v podobě realizace dlouhodobé obchodní strategie. Tento systém pomohl LČR zlepšit výnosy z prodeje dřeva, navzdory ekonomickému vývoji vnějšího prostředí. Bohužel z jednostranného rozhodnutí LČR nebyla spolupráce po roce 2010 obnovena.

Nežijeme jen obchodem

Mezi významné aktivity zaměstnanců patří sport. Fotbalové mužstvo HLDS se pravidelně zúčastňuje přátelských utkání i turnajů v tuzemsku i zahraničí. Mezi největší úspěchy patří vítězství na turnaji „O pohár Lesnické práce“ v několika letech po sobě. Rovněž sportovní střelci již získali nejeden vavřín na sportovních loveckých střelištích.

HLDS rozvíjí aktivity i v oblastech, které s podnikáním příliš nesouvisejí a snaží se poskytovat pomoc tam, kde je to potřebné.

Jako příklady lze uvést:

Tradicí se stalo vydávání kalendářů s mysliveckou tématikou. Tyto kalendáře jsou ceněným objektem zájmu sběratelů i příznivců myslivosti. Během vydávání došlo k posunu tématiky od loveckých zátiší k volnému spojení myslivosti a lovu s dobovými historicky cennými předměty.

Podporujeme také údržbu historických objektů a památek (např. chrám Sv. Ducha v Hradci Králové). Proto jsme také citlivě zrekonstruovali sídlo firmy, kterým je historicky významný gotický měšťanský dům na Malém náměstí v Hradci Králové.